Úvodní stránka » Nabízíme služby pro » Státní správu, města, obecní úřady

Pro státní správu, města, obecní úřady

 
 


Provádíme práce v katastru nemovitostí. Vyhotovujeme geometrické plány. Vytyčujeme hranice  pozemků v terénu. Vyhotovujeme pasporty inženýrských sítí ve správě měst a obcí. Provádíme kontrolní měření. Tvoříme mapové podklady.

Pro města, obce zajišťujeme zejména práci v katastru nemovitostí, tak aby bylo možné efektivně spravovat majetek ve správě města či obce. Účastníme se výběrových řízení měst a obcí a snažíme se o tvorbu kvalitní cenové nabídky vycházející z platného ceníku společnosti pro dané období.

Tvoříme a spravujeme základní mapy měst a obcí. Základní mapa města či obce je podkladem pro efektivní řízení, či podkladem pro tvorbu dalších informačních systémů, geografických databází, cenových map a tak podobně. Obsahem těchto základních map bývají zejména stavební, dopravní a vodohospodářské objekty a jejich zařízení, městská zeleň (chráněné stromy a parkové úpravy), podzemní i nadzemní vedení a jejich zařízení, výškopisné poměry, údaje o jednotlivých stavebních objektech.


Provádíme, zajišťujeme:


- rozdělení pozemku za účelem koupě či prodeje,
- geometrické plány pro vyznačení budov do katastru, pro rozdělení pozemku, pro vymezení rozsahu věcných břemen,
- vytyčování hranic pozemků,
- kontrolní zaměřování oplocení a porovnání výsledku se stavem katastru,
- tvorbu pasportů inženýrských sítí. Stávajících i nově budovaných. Navrhujeme způsob správy dokumentace inženýrských sítí,
- tvorbu a správu základní mapy města a obce.