Pro stavební firmy

Pro stavební firmy a poddodavatele zajišťujeme odbornou činnost na stavbách. Provádíme zakládání stavebních objektů, vytyčování obvodu staveniště, zaměřování a výpočty kubatur, vytyčování a zaměřování inženýrských sítí.

Pro geodetickou činnost používáme kalibrovanou a přesnou měřickou techniku a proto dokážeme zajišťovat přesné a rychlé výsledky našich činností.


Provádíme, zajišťujeme:

- vybudování vytyčovací sítě stavby s vysokou vnitřní přesností,
- založení stavby již od HTÚ (hrubých terénních úprav),
- georeferencování a koordinace dodaných nesourodých podkladů,
- kontrolní měření staveb. Porovnání odchylek skutečného stavu od PD,
- přesné vytyčování stavebních objektů,
- vytyčování inženýrských sítí,
- určování kubatur,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby inženýrských sítí i stavebních objektů,
- vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení nových stavebních objektů do katastru nemovitostí.